Ihmisten kokoisille ideoille!

Koillismaan Leader ry on yhdistys, joka tekee maaseudun kehittämis- eli Leader -työtä. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.

 

 

Etusivulle

koillismaan leader RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Koillismaan Leader ry. Yhdistyksen kotipaikka on Taivalkosken kunta ja pääasiallinen toiminta-alue käsittää Kuusamon, Taivalkosken ja Posion kunnat. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää kaikissa edellä mainituissa kunnissa.

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on aktivoida ja auttaa toiminta-alueen kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä, elinkeinonharjoittajia, yhteisöjä ja muita toimijoita omaehtoisen maaseudun kehittämistyön toteuttamisessa ja tätä kautta edistää toiminta-alueen henkistä ja taloudellista kehittymistä. Yhdistyksen toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta. Yhdistyksen toiminnan linjaamisessa, päätöksenteossa ja toimenpiteiden toteuttamisessa kuullaan erityisesti paikallistason toimijoita. Yhdistyksen toiminta voi kohdistua jäsenistön lisäksi muihin toimijoihin, pääasiassa kuitenkin yhdistyksen toiminta-alueelle.

Yhdistys on itsenäinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää koulutusta, tiedotustilaisuuksia ja asiantuntija-apua kehittämistyön toteuttamiseksi
 • toimii tiiviissä yhteistyössä alueen muiden kehittäjätahojen eli asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja muiden organisaatioiden sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa voimavarojen käytön optimoimiseksi, mahdollisimman hyvien tulosten aikaansaamiseksi sekä toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien yhteensovittamiseksi sekä edistää näiden kaikkien toimijoiden välistä yhteistyötä
 • suunnittelee ja toteuttaa alueensa toimintaryhmänä EU-rahoitteisia sekä kansallisia maaseudunkehittämishankkeita ja – ohjelmia sekä hankkii niiden toteuttamiseksi rahoitusta EU:n Leader + -yhteisöaloitteesta, tavoiteohjelmista tai muista vastaavista rahoituslähteistä sekä alueen kunnilta ja muilta viranomaisilta
 • hallinnoi ja toteuttaa muita alueen maaseudun kehittämisen kannalta tarpeellisia kehittämisprojekteja, tarvittaessa yhteistyössä yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa
 • tiedottaa eri keinoin kehittämistyöhön vaikuttavista asioista
 • vaikuttaa alueen kehittämiseen aloitteilla, ehdotuksilla ja kannanotoilla

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamenttejaomistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
 • järjestää huvitilaisuuksia, arpajaisia, kilpailuja ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi hyväksytään yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka sitoutuvat edistämään yhdistyksen tavoitteita, noudattamaan näitä sääntöjä sekä maksavat yhdistyksen kokouksen määräämän jäsenmaksun.


Jäseneksi haluavan tulee toimittaa täytetty jäsenhakemus yhdistyksen toimihenkilölle tai hallituksen jäsenelle, jonka on se toimitettava välittömästi seuraavassa hallituksen kokouksessa käsiteltäväksi. Jäsenyys alkaa ajankohdasta, jolloin hallitus on merkinnyt hallituksen kokouksen pöytäkirjaan jäsenhakemuksen saapuneeksi, todennut jäsenmaksun maksetuksi ja tehnyt päätöksen jäseneksi ottamisesta. Merkintä ja päätöksenteko on suoritettava välittömästi seuraavassa hallituksen kokouksessa siitä hetkestä, kun jäsenhakemus on hallitukselle tai toimihenkilölle saapunut.

 

Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenellä on kokouksissa puhevalta mutta ei äänivaltaa. Kunniajäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa.

 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa mikäli, hän hallituksen kirjallisesta varoituksesta huolimatta toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai jättää täyttämättä ne velvoitukset joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

 

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistys voi periä varsinaisilta ja kannattajajäseniltään vuotuista jäsenmaksua. Maksu voi olla erisuuruinen varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Samoin maksu voi olla erisuuruinen yksityisille henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille. Yhteisöjen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen riippuen yhteisön jäsenmäärästä ja toiminnan laajuudesta. Maksun suuruudesta, määräytymisperusteista ja perintätavasta päättää yhdistyksen varsinainen kokous.

 

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu varsinaisessa kokouksessa valitut yhdeksän (9) jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan tasapuolisesti toimialueen kuntien alueelta sekä eri jäsenryhmistä. Hallituksessa tulee olla edustettuna alueen kehittämisestä kiinnostuneet toimijat kuten ruohonjuuritason toimijat, yrittäjät, yhdistyksen tavoitteita edistävät yhteisöt sekä julkisyhteisöt ja rahoittajat.

 

Hallituksen jäsenet valitaan tasapuolisesti seuraavista ryhmistä:

 • yksityiset henkilöt, kylien asukkaat
 • yhdistysten, yrittäjäjärjestöjen ja kyläyhdistysten edustajat
 • paikallisten julkisten tahojen edustajat

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, kuitenkin siten, että erovuorossa voi olla vain yksi kustakin hallitukseen tulevasta edellä mainitusta ryhmittymästä. Sääntöä sovelletaan erikseen varsinaisiin hallituksen jäseniin ja erikseen varajäseniin. Ensimmäisenä säännönsoveltamisvuonna erovuoroisuuden ryhmien sisällä ratkaisee arpa. Yksittäinen henkilö voi olla hallituksen varsinaisena jäsenenä enintään kaksi kolmivuotiskautta peräkkäin. Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään viiden (5) vuoden ajan. Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työvaliokuntia tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille alisteisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös viestintätekniikkaa hyödyntäen, kuten esim. puhelinkokouksina tai videoneuvotteluina.

 

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

 

Hallitus päättää toiminnanjohtajan sekä muiden työntekijöiden ja asiantuntijoiden palkkaamisesta ja työehtosopimuksista. Henkilöt valitsee ja erottaa hallitus.

 

Hallituksen kokouskutsu, asialista ja muut oleelliset kokousasiapaperit on toimitettava hallituksen jäsenille ja varajäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Hallitus voi päättää yksinkertaisella enemmistöllä tapauskohtaisesti kokouksessa sellaisen asian käsittelemisestä, joka ei ole ollut asialistalla. Hallituksen tulee esittää vuotuiseen toimintasuunnitelmaan sisältyen varsinaiselle kokoukselle hallituksen sekä koko yhdistyksen toimintatapoja kuvaavat oleelliset tiedot, kuten työjärjestys, joka sisältää mm. kuvaukset tehtäväjaosta, rahoituspäätösten tekemisestä, yhteistyöstä ja tiedottamisesta. Samassa yhteydessä hallituksen tulee esittää suunnitelma toiminnan tuloksellisuuden ja laadun arvioimisesta.

 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

 

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi on kuitenkin yhdistyksen perustamishetkestä vuoden 2000 loppuun. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille vähintään 21 päivää ennen varsinaista kokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit ja muut asiakirjat kirjallisen lausunnon kanssa hallitukselle vähintään 14 päivää ennen varsinaista kokousta.

 

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on yksi varsinainen kokous, joka pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä yhdistyksen jäsenille sähköpostitse ja julkipantava varsinaisessa kokouksessa päätetyllä tavalla vähintään seitsemän (7) arkipäivää ennen kokousta.

 

11 § Varsinainen kokous

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Esitetään edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksujen suuruus ja perintä sekä päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakorvauksista.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavalla kaudella.
 9. Valitaan jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.
 10. Valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 11. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 10§ määräämissä rajoissa.
 12. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa varsinaiselle kokoukselle esittää, huomioiden yhdistyslain 24 § määräykset.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin tai päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sääntömuutosehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

 

Facebook
Koillismaan Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu
0
0
1
3
9
6
4
7