Ihmisten kokoisille ideoille!

Koillismaan Leader ry on yhdistys, joka tekee maaseudun kehittämis- eli Leader -työtä. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.

 

 

Etusivulle

HANKESUUNNITELMAN LAATIMINEN

 

MIKÄ ON HANKE?

Hankkeella tarkoitetaan selkeästi tavoitteisiin pyrkivää ja ajallisesti rajoitettua kertaluontoista tehtäväkokonaisuutta. Hanke on ainutkertainen, ongelmalähtöinen, tarveperusteinen, tavoitteellinen, suunnitelmallinen, ohjelmanmukainen ja se suunnitellaan ja toteutetaan eri tahojen yhteistyönä. Hankesuunnittelu on toimintojen sarja, jonka tuloksena syntyy hankesuunnitelma. Tämä prosessi käydään läpi aina hankkeen suunnittelussa.

 

 

hankehakemusta tekemään ja liitteitä keräämään….

 

Tämä vaihe koetaan hankkeen suunnittelussa ja sen rahoituksen järjestelyssä usein turhaksi ja hankalaksi. Kuitenkin, jotta myös rahoittaja uskoo ideaasi ja pystyy vertaamaan sen paremmuutta muihin hakemuksiin, on toimittava yhteisen mallin mukaan ja toimitettava tietyt liitteet ja selvitykset. Julkisen rahoituksen ohjaaminen toteutettaviin toimenpiteisiin edellyttää siitä annettujen ohjeiden mukaisia toimenpiteitä; liiteaineisto on osa näitä toimenpiteitä. Tukihakemus tehdään ensisijaisesti sähköiseen Hyrrä -järjestelmään mutta tarvittaessa on mahdollista käyttää paperista hakemuslomaketta 3306A.

 

 

Hankesuunnitelman runko

 • Seuraavassa esitettävä ohjeellinen runko hankesuunnitelmaksi on tarkoitettu erityisesti Koillismaan Leader ry:n rahoitettavaksi haettaville yleisille kehittämishankkeille, mutta kyseinen ohje soveltuu myös muiden rahoittajien hankkeisiin. Myös yrityshankkeissa on hyvä löytyä vastaukset tämän sisältöluettelon kohtiin soveltuvin osin, vaikka niissä ei tämäntyyppistä hankesuunnitemaa aina vaaditakaan

 

HANKKEEN NIMI

 • lyhyt ja ytimekäs nimi, joka kuvaa hankkeen tavoitteita ja itse toimintaa

 

HANKKEEN TAUSTA JA TARVE

- kuvaus lähtökohdista, josta hanketta lähdetään suunnittelemaan:

 • miksi hanke käynnistetään?
 • ongelmat ja tarpeet, joiden vuoksi hanketta tarvitaan
 • hankkeen toimintaympäristön kuvaus (riippuen hankkeen luonteesta, esim. toteutusalueen luonnonympäristö, työllisyystilanne, osaaminen, väestön erityispiirteet
 • aiheeseen liittyvät aiemmat selvitykset ja hankkeet
 • hankkeen nivoutuminen alueen muihin ohjelmiin ja kehittämistyöhön

 

KOHDERYHMÄT

 • kuvataan kohderyhmät, joita hankkeella aiotaan tavoittaa sekä hyödynsaajat, joita hanke hyödyttää

 

TAVOITTEET

- Kuvataan hankkeen toteuttamisen tarkoitus eli mitä ongelmia hankkeella pyritään ratkaisemaan.

 • määrälliset ja laadulliset tavoitteet
 • mahdolliset osatavoitteet ja tuotokset päätavoitteiden saavuttamiseksi

 

 

HANKKEEN TOTEUTUSTAPA

 

- Kuvataan toteutustavat ja tärkeimmät toimintatavat joilla hankkeen tavoitteisiin päästään.

 • millä keinoilla hankkeen tavoitteet saavutetaan?

 

TOIMENPITEET

- Kuvataan tärkeimmät käytännön toimenpiteet ja laaditaan aikataulutettu työsuunnitelma.

 • Mitä hankkeessa tehdään?

 

HENKILÖSTÖ JA VÄLINEET

- Kuvataan käytettävissä olevat voimavarat eli resurssit, jotka ovat välttämättömiä suunniteltujen toimenpiteiden suorittamiseksi.

 • henkilöstö-, materiaali-, laite-, tila-, verkosto- ja yhteistyöresurssit.

 

KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

- mitä hankkeen toteuttaminen maksaa

 • eritellään mahdollisimman tarkkaan kaikki kulut, joita hankkeen toteuttaminen aiheuttaa

- mistä hankkeen rahoitus koostuu:

 • ketkä ovat rahoittajia, paljonko on kunkin rahoittajan osuus eriteltynä kalenterivuosittain ja miten omarahoitus saadaan kasaan

- tässä on hyvä seurata rahoitushakemuksen kustannusjakomallia

 

 

ORGANISAATIO

Kuvataan hankkeen toteuttamisen kannalta keskeiset organisatoriset osat, niiden suhde hankkeesta vastuussa olevaan organisaatioon, osien tehtävät ja vastuut sekä eri osien välinen yhteistyö. Organisaatioon kuuluvat ohjausryhmä, hankkeen hakija- ja toteuttajataho, vaikuttajatahot, hankkeeseen osallistuvat tahot ja rahoittajat sekä mahdolliset työryhmät ja muut vastaavat tahot.

 

 

SEURANTA JA ARVIOINTI

 • raportointikäytäntö: mitä raportoidaan, kenelle ja milloin
 • millaisia riskiä hankkeen onnistumisessa on ja miten ne voidaan ehkäistä
 • miten hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta voidaan arvioida hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen

 

HYVÄKSYTTÄVÄT HANKEKULUT

Kun hakemus on toimitettu rahoittavalle toimintaryhmälle tai rahoittavalle viranomaisille ja hanke on merkitty diaariin vastaanotetuksi, voidaan diariointipäivämäärästä lukien kustannuksia hankkeeseen hyväksyä. On muistettava, että ennen päätöstä syntyneet kustannukset tapahtuvat aina hankkeen hakijan omalla riskillä. Onhan mahdollista, että syystä tai toisesta hanke ei saakaan myönteistä päätöstä. Kun hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, diaaripäivän jälkeen syntyneet kustannukset ovat hyväksyttäviä, mikäli ne ovat rahoituspäätöksen ehtojen ja rahoitusta koskevien säädösten mukaisia.

 

Peruslähtökohta hyväksyttävissä kustannuksissa on aina, että syntyvät kustannukset ovat hakemuksen ja hankesuunnitelman mukaisia.

 

Seuraavassa yleisluontoista ja esimerkinomaista määrittelyä siitä, millaisia hankkeen kustannukset voivat olla.

 

Yrityshankkeet

 • rakennusinvestoinneissa hyväksytyn ja tarkastetun kustannusarvion mukaiset kulut.
 • hankinnat hakemuksen liitteenä olevan luettelon perusteella (tarvittaessa muutoshakemus)
 • käytetyn tavaran hankintaa voidaan tukea vain, jos hankinta on tarkoituksenmukainen ja taloudellinen
 • asiantuntijapalvelut sitovan tarjouksen ja suunnitelman perusteella

 

Yleishyödylliset kehittämishankkeet

 • kohtuulliset palkkakustannukset
 • asiantuntijapalkkiot
 • hankeen toiminnan kannalta välttämättömät pienhankinnat
 • toimitilakulut
 • postitus, puhelin, tietoliikenne ja laitekulut hankkeen osalta
 • kohtuulliset vuokrakulut
 • toimistotarvikehankinnat
 • hankkeen kannalta välttämättömät matkakulut
 • kokouspalkkiot

 Yleishyödylliset investoinnit

 • rakentaminen
 • peruskorjaus, saneeraus
 • kiinteistön hankinta (maapohjan hankinta rakennuksen osana rakennuksen hankintaa)
 •  koneet ja laitteet
 • pieninfra erillisen hyväksytyn suunnitelman mukaan
 • polut ja reitit

 

 

YKSITYISRAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN HANKKEESSA

Hankkeissa tulee olla yksityistä rahoitusta, joka on yleensä hankkeen hyödynsaajien rahallista sijoitusta hankkeeseen, Joissain tapauksissa se voi olla myös luontaissuoritusta eli talkootyötä.

 

 

Yrityshankkeissa

 • yksityisen rahoituksen osuus on suurempi kuin yleishyödyllisissä hankkeissa. Yritysten hankkeissa yksityiseksi rahoitukseksi käy vain raha

 

Yleishyödyllisissä hankkeissa

 •  voidaan yksityiseksi rahoitukseksi hyväksyä  myös talkootyö

 

Talkootyötä

Talkootyön arvosta tulee tehdä suunnitelma, josta selviää mitä tehdään, kuka/ketkä tekevät, kuinka paljon ja minkä arvoiseksi työ lasketaan hankkeessa.

Talkootyö hinnoitellaan hankkeissa seuraavasti:

 • helpot sekatyöt enintään 15 euroa tunnilta
 • traktori- tai muu vastaava konetyö enintään 30 euroa tunnilta

Hankkeessa tulee seurata talkootyön toteutumista hankepäätöksen mukana toimitettavan mallin mukaisesti.

 

 

MISTÄ LISÄÄ TIETOA?

Toiminnanjohtaja Pirjo Jaakkonen, puh. 0400 126 778

Hankevastaava Marja Tuomivaara, puh. 0400 126 779

 

Koillismaan Leader ry:n henkilöstö opastaa sinua hankkeen suunnittelussa ja neuvoo rahoitushakemuksen täyttämisessä. Ota yhteyttä hyvissä ajoin jo alkuvaiheessa, jotta voimme yhdessä katsoa ideasi sopivuutta ohjelmaan ja tarvittaessa pohtia muita mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja.

 

Katso myös tämän sivuston materiaalipankki.

 

 

Facebook
Koillismaan Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu
0
0
1
3
9
6
5
0