Ihmisten kokoisille ideoille!

Koillismaan Leader ry on yhdistys, joka tekee maaseudun kehittämis- eli Leader -työtä. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.

 

 

Etusivulle

hankkeiden valintakriteerit

Koillismaan Leader ry edellyttää rahoitettaviksi valittavien hankkeiden täyttävän sekä yleiset että hankekohtaiset valintakriteerit. kaikille hankkeille pakollisten yleisten kriteerien että hankekohtaisten peruskriteerien on täytyttävä, jotta rahoitusta voidaan myöntää. Lisäkriteerien täyttyminen on hankkeelle eduksi rahoitettavuutta arvioitaessa.

 

Koillismaan Leader ry:n hallitus voi tehdä tukia koskevia rahoituslinjauksia esimerkiksi toimialoittain sekä painottaa rahoitettavien hankkeiden teemoja vuosittain.

 

Koillismaan Leader ry:n hallitus arvioi kriteerien täyttymisen jokaisen hankkeen kohdalla ja pisteyttää hakemukset; yhden kriteerin täyttyminen vastaa yhtä pistettä. Pisteytys dokumantoidaan lomakkeilla.

 

Hanketukien valintakriteerit on lueteltu alla, kaikki valintakriteerit saatavilla tästä: Valintakriteerit pdf-tiedostona

 

 

Kaikille hankkeille pakolliset kriteerit (kaikkien tulee täyttyä):

 

        1. Koillismaan Leader ry:n strategian mukaisuus: Hanke toteuttaa vähintään yhtä neljästä strategian painopisteestä

  

         - Elinvoimainen yrittäjyys - Maaseudun yritysten kehittäminen ja niden toimintaedellytysten vahvistaminen

         - Inspiroiva ympäristö - Maaseudulla asumisen sekä paikallisen kulttuurin tukeminen ja kehittäminen

         - Vireät yhteisöt - Nuoret, vapaa-ajan- ja kausiasukkaat sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen

         - Avartava yhteistyö - Alueiden välinen ja kansainvälinen toiminta

 

        2. Hanke perustuu Koillismaan asukkaiden aloitteisiin tai tarpeisiin

 

        3. Hanke on realistisesti suunniteltu sekä tavoitteiltaan että toimenpiteiltään

         - hankkeen tavoitteet ovat todennäköisesti saavutettavissa

         - toimenpiteet ovat toteutettavissa hankkeen resursseilla

 

        4. Hankkeella on pitkäaikaisia vaikutuksia

         - hankkeen vaikutukset eivät ole kertaluontoisia vaan niiden voidaan perustella olevan pysyvämpiä

 

        5. Hankkeen hakijalla on riittävät resurssit toimenpiteen toteuttamiseen

          - hakijan osaaminen, henkilö- ja taloudelliset resurssit ovat riittävät hankkeen menestykselliseen toteuttamiseen

 

        6. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet eivät ole hakijan tavanomaista toimintaa

         - hankkeen avulla kehitetään tai toteutetaan jotain uutta, joka tuo lisäarvoa hakijalle

 

        7. Hanke toteutetaan kustannustehokkaasti

         - hankkeen kustannukset ovat välttämättömiä sen toteuttamiselle ja ne ovat kohtuullisia alueen kustannustasoon nähden

         - hankkeen työt ja toimenpiteet toteutetaan hankkeen kannalta kokonaistaloudellisesti edullisella tavalla

 

 

Hanketukien peruskriteerit (kaikkien tulee täyttyä):

 

        1. Hanke parantaa alueen elinvoimaisuutta tai viihtyisyyttä

         - hanke kehittää alueelle sellaista toimintaa, toimintatapoja, palveluita tai osaamista, joka parantaa yrittämisen, asumisen,

           ympäristön tai yhteisöjen laatua

 

        2. Hankkeella on laaja hyödynsaajajoukko

         - hankkeen hyödynsaajat eivät rajaudu hyvin pieneen ryhmään suhteessa hankkeen toimintaan

 

        3. Hankkeessa ei tehdä päällekkäistä toimintaa muiden hankkeiden / toimijoiden kanssa

         - hankkeen toimenpiteet on suunniteltu ja ne toteutetaan siten että ne eivät ole päällekkäisiä muiden hankkeiden /

           toimijoiden kanssa, vaan tukevat toisiaan ja toimivat verkostomaisesti

 

 

Hanketukien lisäkriteerit (täyttyminen on hankkeelle eduksi):

 

        1. Hanke lisää yhteisöllisyyttä

        2. Hanke ehkäisee syrjäytymistä

        3. Hanke parantaa maaseudun asukkaiden osaamista

        4. Hanke kehittää yhden tai useamman maaseudun yhteisön toimintaa

        5. Hankkeella kehitetään maaseudun palveluja

        6. Hankkeessa kokeillaan uusia palvelujen tuottamisen tapoja

        7. Hanke lisää tietoliikenneyhteyksien hyödyntämistä maaseudulla

        8. Hanke lisää eri väestöryhmien vuorovaikutusta

        9. Hanke lisää nuorten osallisuutta

      10. Hanke vahvistaa paikallista kulttuuria

      11. Hanke kehittää maaseudun yritystoimintaa

      12. Hanke edistää yrittäjyyttä

      13. Hanke parantaa ympäristön tilaa

      14. Hanke parantaa maaseudun infrastruktuuria tai sen hyödyntämistä

      15. Hanke parantaa turvallisuutta

     

 

Alueiden välisten ja kansainvälisten hankkeiden peruskriteerit (kaikkien tulee täyttyä):

 

        1. Hanke edistää paikallista aktiivisuutta

         - hankkeen vaikutuksesta alueen asukkaiden, yhteisöjen tai yritysten toiminnan volyymi kasvaa tai se saa uusia muotoja,

           toimijoita tai verkostoja

 

        2. Hanke hyödyttää kaikkia sen osapuolia

 

        3. Alueiden välinen / kansainvälinen toiminta tuo hankkeeseen lisäarvoa, jota ei saavutettaisi ilman sitä

 

 

Alueiden välisten ja kansainvälisten hankkeiden lisäkriteerit (ovat eduksi ravhoitettavuutta arvioitaessa):

 

        1. Hanke aktivoi nuoria

        2. Hanke aktivoi uusia toimijoita

        3. Hanke lisää osaamista

Facebook
Koillismaan Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu
0
0
1
3
9
6
4
9