Ihmisten kokoisille ideoille!

Koillismaan Leader ry on yhdistys, joka tekee maaseudun kehittämis- eli Leader -työtä. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.

 

 

Etusivulle

Yrityksen perustamistuki

Perustamistukea voidaan myöntää maatalousalan ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen ja aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen uudelle yritykselle ja liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle. Yritys katsotaan aloittavaksi, jos se on perustettu 1.1.2014 tai sen jälkeen ja toimivaksi, kun se on harjoittanut liiketoimintaa yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan.

 

Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun taikka uusiin asiakkaisiin. Uuden liiketoiminnan hyväksi tehdystä työstä on pidettävä työtuntikirjanpitoa ja toiminta on selkeästi erotettava yrityksen nykyisestä liiektoiminnasta.

 

Uudelle yritykselle voidaan myöntää perustamistukea seuraaviin toimenpiteisiin:

 • palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
 • tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus
 • muihin uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeellisiin toimenpiteisiin

 

Toimivalle yritykselle voidaan myöntää tukea seuraaviin, uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin:

 • ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
 • osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin
 • muihin yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyviin tarpeellisiin kustannuksiin

Lisäksi tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle. Kokeilutoimenpiteet voivat olla esimerkiksi uuden tuotteen, tuotantotavan, palvelun tai laitteen suunnittelua, testaamista tai kehittämistä.

 

 

 Tuen määrä:

 • uuden yrityksen perustamiseen 5 000 - 35 000 euroa
 • toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan 5 000 - 35 000 euroa
 • kokeiluihin 2 000 - 10 000 euroa

Kutakin tukea voidaan ohjelmakauden 2014 - 2020 aikana myöntää samalle tuen hakijalle vain kerran. Tukea ei myönnetä hakijalle, joka tukihakemuksen jättämishetkellä on hakenyt nuoren viljelijän aloitustukea tai jolle on myönnetty tai jolle työ- ja elinkeinotoimisto on tehnyt myönteisen starttirahapäätöksen.

 

 

Perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen.  Sen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta
 • hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne
 • yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä
 • suunnitellut perustamistuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi
 • suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu
 • suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista
 • tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot

 Katso ohjeet tuen hakemiseen täältä!

Facebook
Koillismaan Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu
0
0
1
3
9
6
5
0